Obowiązek informacyjny dla kandydata.


1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa (dalej: „Administrator”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”
 2. przez e-mail: inspektor@kropkabordo.pl
 3. telefonicznie: 22 651 77 20

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 2. przez e-mail: inspektor@kropkabordo.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. Przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
 2. Przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych, o ile wyrazisz swoją zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy,
 • zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy.

4. Zakres danych osobowych

Przesyłając w swojej aplikacji CV większy zakres danych niż ten wyszczególniony w Kodeksie Pracy Art. 221 § 1. robisz to dobrowolnie.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator nie będzie przechowywał Twoich danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

W razie wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Administrator będzie przechowywał Twoje dane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata od momentu przesłania aplikacji.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt 3 powyżej

Poza tym podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.